Rabu, 29 Ogos 2012

Dapatkan percuma 30 hari internet Daripada Digi


Korang sukakan bila dapat benda percuma? Kalau tak suka pun boleh cuba untuk suka-suka sebab Digi sekarang nie buat promosi untuk semua pelanggannya.

Cuba korang tengok promosi nie best ke tak best?


Subscribe to DiGi Prepaidࡊ and reload RM30 or above to enjoy the freebie!

Banyak hadiah percuma untuk pelanggan Prabayar!

Nikmati 30 hari PERCUMA akses Internet * melalui DiGi Prepaid ™ anda mudah alih! Hanya mengaktifkan baru anda DiGi ® Easy Prepaid atau DiGi ® Best Prepaid ** akaun dan tambah nilai minimum RM30 pada Peniaga DiGi terdekat Dibenarkan dalam tempoh 7 hari selepas pengaktifan.

Tempoh Promosi: 1 OGOS, 2012 dan seterusnya

Bagaimana saya boleh menyertai?

langkah 1

Aktifkan baru DiGi ® Easy Prepaid ATAU DiGi ® Best pek SIM prabayar. membeli dalam talian

langkah 2

Reload RM30 atau ke atas dalam satu resit melalui Peniaga Dibenarkan DiGi terdekat anda dalam tempoh 7 hari selepas pengaktifan. ^

langkah 3

Apabila transaksi berjaya, Dibenarkan Peniaga DiGi akan mendaftar anda sehingga selama 30 hari Akses Internet PERCUMA. Anda juga boleh mendaftar sendiri dengan mendail * 132 * 1 * 1 #.

nota:

* Promosi ini tidak sah untuk DG Smart ™ Rancangan pelanggan.

** Satu kuota bulanan 300MB terpakai. Apabila penggunaan hits 300MB, kelajuan akan didikit ke 64Kbps. Tidak akan ada caj data tambahan.

^ Anda boleh memilih untuk melanjutkan Internet langganan bimbit anda Bulanan 300MB hanya RM30/month. Jika tidak, anda boleh berhenti melanggan dengan mendail * 132 #.

Pelanggan boleh tambah nilai melalui kupon fizikal dan Flexi e-load ™.

Sila baca Terma & Syarat sebelum mendaftar sendiri selama 30 hari akses internet percuma.

RM30 akan dicaj apabila mendaftar untuk akses 30 hari percuma Internet, tetapi anda akan segera menerima rebat sebanyak RM30 dalam bentuk masa berbual percuma.

DiGi ® Best pelanggan prabayar tidak akan dapat menikmati kadar yang lebih rendah untuk masa berbual percuma. Untuk maklumat selanjutnya, sila rujuk kepada DiGi ® Best Prepaid.

Soalan Lazim

S1. Siapakah yang layak untuk promosi ini?
A1. Promosi ini hanya terbuka kepada semua pelanggan DiGi baru ™ Prepaid (tidak termasuk Pelan DG Smart ™ pelanggan) yang mempunyai tambah nilai RM30 atau lebih dalam tempoh 7 hari pertama selepas pengaktifan.

Q2. Bagaimana saya menebus 30 hari akses internet percuma?
A2. Anda mesti melawat Peniaga DiGi terdekat Dibenarkan dalam tempoh 7 hari selepas pengaktifan dan tambah nilai RM30 atau ke atas ke DiGi ® Easy Prepaid dan DiGi ® akaun Prepaid Terbaik. Peniaga masing-masing akan membantu anda melanggan kepada 30 hari akses internet percuma.

Q3. Bilakah tempoh promosi?
A3. Promosi ini bermula dari 1 Ogos 2012 dan seterusnya.

S4. Apakah kaedah reload yang digunakan untuk promosi ini?
A4. Anda boleh menambah nilai RM30 atau ke atas melalui kupon fizikal atau Flexi e-load ™.

S5. Apakah 30 hari akses internet percuma?
A5. Akses internet percuma 30 hari menawarkan anda 300MB kuota percuma selama 30 hari. Setelah mencapai kuota penggunaan anda daripada 300MB, kelajuan Internet anda akan didikitkan kepada 64Kbps. Tidak akan ada caj data tambahan.

S6. Apa yang berlaku selepas 30 hari akses internet percuma?
A6. Perkhidmatan ini akan autobaharui RM30/month. Anda akan menerima pemberitahuan SMS 2 hari sebelum 30 hari berakhir internet percuma. Jika anda ingin henti melanggan, sila dail * 132 #.

S7. Saya akan dapat menikmati 30 hari akses internet percuma jika saya tidak reload melalui DiGi Dibenarkan Peniaga?
A7. Tidak, anda mesti menambah nilai melalui DiGi Peniaga Dibenarkan untuk menikmati 30 hari akses internet percuma.

Terma dan Syarat

1. 30day Internet Percuma ("Promosi") bermula pada 12.01 pagi pada 1 Ogos 2012 dan berjalan sehingga notis selanjutnya atau apa-apa tempoh lain yang ditentukan oleh DiGi ("Tempoh Promosi").

2. Kelayakan Promosi:

2.1 Semua BARU DiGi Easy Prepaid dan DiGi Best pelanggan prabayar adalah layak untuk menyertai Promosi (tidak termasuk SELAMAT, Happy Pantai Timur, DG Prepaid SmartPlan dan Internet pelanggan Prepaid) kecuali kakitangan tetap, kontrak dan sementara DiGi Telecommunications Sdn Bhd (201283-M ) ("DiGi"), anak-anak syarikat dan sekutu-sekutunya, penaja, agensi, peniaga, peruncit, pembekal dan ahli keluarga terdekat mereka ("Peserta").

2,2 DiGi berhak untuk menolak mana-mana penyertaan mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya tanpa perlu memberi sebarang sebab.

2.3 Dengan menyertai Promosi ini, Peserta mengesahkan bahawa mereka telah mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga mereka masing-masing terlebih dahulu (jika peserta adalah di bawah umur 18 tahun).

3. Mekanik Promosi:

3.1 Dalam usaha untuk menikmati Promosi ini, Peserta dikehendaki untuk membeli / mendaftar / mengaktifkan baru DiGi Easy Prepaid atau DiGi Best SIM Pek Prabayar.

3.2 Setelah mengaktifkan Pek SIM, Peserta akan perlu untuk melawat seorang peniaga untuk tambah nilai RM30 atau ke atas dalam tempoh 7 hari semasa Tempoh Promosi.

3.3 Selepas reload, peniaga akan melanggan Internet 30days percuma menggunakan kod rahsia UMB.

3,4 Setelah melanggan, sistem akan mengenakan bayaran RM30 untuk langganan Internet 30days dan akan memulangkan kredit RM30 ke dalam akaun bual Percuma.

3.5 isian semula Hanya melalui kupon fizikal dan Flexi e-beban berhak untuk menikmati promosi ini.

3.6 Internet 30days bebas mempunyai kuota 300MB sebulan. Apabila sampai 300MB, kelajuan internet akan didikitkan kepada 64Kbps. Tiada caj data tambahan akan dikenakan.

3,7 Ini adalah auto langganan pembaharuan di mana Peserta akan dikenakan bayaran RM30/month pada bulan berikutnya. Suatu makluman akan dihantar kepada pelanggan 2days sebelum pembaharuan.

3,8 DiGi berhak untuk menukar blok mengenakan bayaran bagi Internet Alih Freebies tanpa notis terlebih dahulu.

3,9 bual Percuma yang diberikan adalah tidak boleh dipindah milik, sama ada melalui kuat kuasa undang-undang atau sebaliknya, sama ada untuk Akaun mana-mana orang lain, entiti atau Prepaid.

3,10 bual percuma untuk kegunaan Tempatan Peserta dan tidak terpakai kepada penggunaan perkhidmatan perayauan.

4. Tiada pampasan kena dibayar kepada mana-mana Peserta kerana tidak dimaklumkan atau menyedari promosi.

5. Promosi ini tidak automatik melanggan Peserta apabila mereka menambah nilai RM30 atau ke atas. Peserta dikehendaki meminta untuk pengaktifan daripada peniaga.

6. DiGi berhak untuk mengubah, membatalkan, menamatkan atau menggantung Promosi atau mana-mana bahagiannya dengan atau tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Bagi mengelakkan keraguan, pengubahan, pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh DiGi Promosi atau mana-mana bahagian daripadanya hendaklah tidak berhak Peserta untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan terhadap DiGi (dalam bentuk tunai atau barangan) untuk mana-mana dan semua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Peserta akibat secara langsung atau tidak langsung perbuatan pengubahan, pembatalan, penamatan atau penggantungan.

7. DiGi berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengubah, memadam atau menambah mana-mana mekanik, atau Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa tanpa memberi notis terlebih dahulu.

8. DiGi berhak tunggal dan mutlak untuk menolak penyertaan yang dianggap tidak layak untuk Promosi.

9. DiGi tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan (termasuk tanpa terhad kepada kehilangan pendapatan, keuntungan atau muhibah, secara langsung atau tidak langsung, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau ganti rugi khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) walau bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, tort , kecuaian atau sebaliknya, berhubung dengan Promosi, walaupun DiGi telah dinasihatkan kemungkinan kerosakan tersebut terlebih dahulu, dan semua kerosakan tersebut adalah dikecualikan.

Peserta bersetuju untuk melindungi dan menjaga DiGi berbahaya daripada apa-apa tuntutan yang dibawa ke hadapan oleh mana-mana pihak ketiga yang disebabkan oleh perbuatan atau peninggalan Peserta.

10. Dengan menyertai Promosi ini, Peserta hendaklah disifatkan telah diterima tanpa syarat semua Terma dan Syarat Promosi ini dan Peserta seterusnya (i) bersetuju untuk bekerjasama dan mematuhi semua permintaan yang munasabah DiGi berkaitan dengan Promosi; dan (ii) keizinan untuk menerima promosi, pemasaran dan maklumat publisiti lain daripada DiGi dari masa ke semasa.

11. Dengan menyertai Promosi ini, Peserta dan penerima dengan ini bersetuju dan yang tidak bersyarat dan tidak boleh ditarik balik berjanji untuk sepenuhnya membebaskan DiGi semua liabiliti dan bersetuju untuk menanggung rugi DiGi (atas dasar indemniti penuh) dan memegang DiGi tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga dan terhadap mana-mana kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan (termasuk yuran guaman dan kos) bahawa DiGi mungkin alami atau tanggung akibat daripada atau berhubung dengan Promosi.

12. Dengan mengambil bahagian dalam Promosi ini setiap Peserta (atau ibu bapa Peserta / penjaga sah jika peserta adalah satu kecil di bawah umur 18 tahun) bersetuju untuk melepaskan dan memegang DiGi, dan pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen, wakil, syarikat induk, sekutu, subsidiari, pemegang lesen, agensi pengiklanan, promosi, dan kepuasan, dan penasihat undang-undang, tidak berbahaya dari mana-mana dan semua kerugian, kerosakan, hak, tuntutan dan sebarang jenis tindakan berhubung dengan Promosi atau akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan, atau penyalahgunaan mana-mana hadiah percuma, termasuk tanpa had, kecederaan peribadi, kematian, dan kerosakan harta benda, dan tuntutan berdasarkan hak publisiti, fitnah, atau pencerobohan privasi.

13. DiGi, dan syarikat masing-masing ibu bapa, anak-anak syarikatnya, sekutu, pemegang lesen, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, kontraktor bebas dan agensi pengiklanan / promosi membuat tiada waranti, tersurat atau tersirat, dalam fakta atau di sisi undang-undang, berbanding dengan penggunaan atau penikmatan mana-mana hadiah percuma, termasuk, tanpa had kepada, kualiti mereka kebolehdagangan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

14. DiGi dan ibu bapa masing-masing syarikat-syarikat, sekutu-sekutunya, anak-anak syarikat, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas, pengiklanan, promosi, dan agensi memenuhi, dan penasihat undang-undang adalah tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas:

(A). telefon, elektronik, perkakasan atau program perisian, rangkaian, internet, pelayan atau kerosakan komputer, kegagalan, gangguan, miscommunications atau kesukaran dalam apa jua bentuk, sama ada manusia, mekanikal atau elektrik, termasuk, tanpa had kepada, tangkapan yang tidak betul atau tidak tepat maklumat kemasukan talian;
(B). lewat, hilang, tertangguh, salah arah, tidak lengkap, tidak boleh dibaca atau difahami e-mel;

(C). gagal, tidak lengkap, hilang, tidak teratur, campur aduk, terganggu, komputer penghantaran tidak ada atau tertangguh;

(D). apa-apa syarat yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di luar kawalan DiGi yang boleh menyebabkan Promosi ini akan terganggu atau rosak;

(E). apa-apa kecederaan, kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang timbul berkaitan dengan atau akibat daripada hadiah percuma, atau penerimaan, pemilikan, atau menggunakan hadiah percuma, atau daripada penyertaan dalam Promosi;

(F) apa-apa cetakan atau kesilapan tipografi dalam mana-mana bahan-bahan yang berkaitan dengan Promosi;

(G) apa-apa tuntutan oleh pihak ketiga bagi pelanggaran hak harta intelek.

15. DiGi tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa keingkaran kerana apa-apa perbuatan Tuhan, perang, rusuhan, mogok, sekat masuk, tindakan perindustrian, kebakaran, banjir, kemarau, ribut atau sebarang kejadian di luar kawalan munasabah DiGi.

16. Satu kegagalan oleh DiGi untuk menguatkuasakan mana-mana Terma dan Syarat ini dalam apa-apa keadaan (s) tidak akan menimbulkan situasi di mana tuntutan boleh dibuat oleh mana-mana orang.

17. Dengan menyertai Promosi ini, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini dan keputusan DiGi adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan.

18. Semua terma dan syarat lain yang mengawal penggunaan mana-mana perkhidmatan telekomunikasi mudah alih DiGi inter alia berhubung penggunaan Promosi hendaklah terpakai di sini mutatis mutandis.

19. Terma & Syarat untuk Promosi dibuat boleh didapati di http://www.digi.com.my.

Haa macam mana? Best kan? Dapat 30 hari internet percuma tapi korang kenalah ikut syarat-syaratnya baru boleh dapat apa yang Digi tawarkan ok?

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Sekiranya is ada menguris hati yang membaca ini... is pohon kemaafan, dan seribu keampunan dari ujung rambut sampai ujung kaki..
I Luv All Of You Commenters OF My Blog
is terpaksa Moderated Kan Komen sebab is tak perasan komen masuk bila login kat dashboard, kesian sahabat kita ada yang komen is lambat balas.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...